Forflytnings­­hemmede (HC)

Med HC-kort kan du parkere på tilrettelagte parkeringsplasser angitt med offentlige skilt for forflytningshemmede, og på offentlige avgiftsparkeringsplasser utover tidsbegrensning og uten å betale avgift. Kortet er også gyldig på plasser hvor det er boligsoneparkering og ved kjøring av bil med piggdekk – hvor fører eller passasjer medbringer parkeringsbevis for forflytningshemmede. HC-kortet er kun gyldig for personen kortet er registrert på og må alltid ligge godt synlig i bilruten.

Vis kart eller liste over HC-plasser.

Slik søker du om HC-kort

For å søke om HC-kort må du oppfylle disse kravene:

Du må ha legeerklæring som dokumenter at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander.

Du må kunne dokumentere et særlig behov for å parkere ved bosted, arbeid og/eller i forbindelse med regelmessige og nødvendige aktiviteter.

Søknad med tilhørende dokumentasjon og oppdatert legeerklæring sendes til Stavanger Parkeringsselskap KF.

Om tildelingen

Det er Stavanger kommune ved Stavanger Parkeringsselskap KF som fatter vedtak om tildeling av HC-kort. En forutsetning for tildeling er at du er folkeregistrert i Stavanger kommune eller dersom du for det meste oppholder deg i Stavanger. Tildeling skjer etter en streng og skjønnsmessig vurdering med sikte på å tildele plasser til de med størst behov. Parkeringstillatelse innvilges først og fremst til de som i tillegg til nedsatt gangevne, har store problemer med å finne parkeringsplass ved bolig eller arbeid og/eller de som ofte er til behandling på sykehus eller andre steder.


Her finner du det du trenger:

Dette må du ha med i søknaden:

  1. Kopi av gyldig førerkort ved søknad som fører
  2. Oppdatert legeerklæring
  3. Eventuell dokumentasjon til egenerklæringen

Søknad sendes til:

Stavanger Parkering KF
St. Olavs gt. 6
4005 Stavanger

Hva skjer videre?

Så snart vi mottar søknaden din vil du få en kvitteringsmelding på at søknaden er mottatt. Behandlingstiden vil kunne variere.

Du kan klage dersom du får avslag på søknaden. Hvordan du skal klage vil stå beskrevet i avslagsbrevet.

Lover og forskrifter:

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede tildeles med hjemmel i forskrift av 18. mars 2016 om parkering for forflytningshemmede, endret 13. des 2016. Stavanger Parkeringsselskap KF behandler også søknader om parkeringstillatelser for Randaberg og Rennesøy kommune.